Какво представлява услугата митничеко представителство?

Вноса на стоки и продукти от страни, които не са членки на Европейската общност изисква митническо оформление, което е свързано с подаване по електронен път на документи. Използва за целта специализиран софтуер, който не всеки притежава, тъй като е свързано с месечен абонамент към конкретен оператор. Затова все по-често използвана услуга е упълномощаване на митнически представител. Тя обхваща не само улесняването на бизнеса, който оперира с внос и износ на стоки, но и физически лица, които получават пратки от трети страни. Задължително е всяка една митническа пратка да премине съответните митнически процедури и точно поради това се налага прилагането на митническото представителство, което на практика ви улеснява и спестява време.

Защо е необходимо да упълномощите митнически представител?

Имайте предвид, че за да се спазят законовите изисквания, при които следва да бъдат декларирани стоки и продукти обект на внос или износ от или към трети страни налага спазването на съответната нормативна уредба. В общи линии митническото представителство представлява една изключително удобна услуга, която има за цел да ви осигури посредничество. Тя обхваща различни дейности, които касаят документалната обработка за внос и износ.

Главните действия, които са включени в упълномощаването са:

 • Представителни действия в полза на доверителя, които агента извършва;
 • Подготовка на всякакви митнически документи, изисквани от Агенция митници;
 • Обмитяване на стоките;
 • Преминаване на стоката през митница;
 • Освобождаването на пратката.

Процедурата не е сложна, но изисква както вече споменахме връзка със софтуера на държавната институция, която едва ли, ако не сте фирма, която непрекъснато извършва внос и износ на стоки се налага да правите. Затова като приемлива, изгодна и бърза услуга се счита именно използването на митническото представителство.

В екипите на такива фирми работят експерти, които са наясно със спецификата на процедурите, които следва да бъдат извършени. По този начин не се допускат грешки и реално освобождаването на стоките, услугите и пратките е изключително бързо и сигурно.

Процедури

стоки

Държавата има строго регламентирани условя за внос и износ на стоки. Според типа на продуктите се извършва обмитяване спрямо съответния международен тарифен код. За да се спази реда и да бъдат представени коректно попълнени митнически декларациите процедурите при митническото представителство са свързани с:

 • Подаване на обобщена декларация за въвеждане;
 • Въвеждане на стоките;
 • Превозване на стоките;
 • Обмитяване според митническия режим;
 • Проверка на документите от митнически служител;
 • Определяне на митническа стойност;
 • Тарифно класиране;
 • Произход и други.

Изключително важно е да бъдат не само документално издържани вноса и износа на стоки. Не са малко случаите, при които се наблюдава отнемане на стоките в полза на държавата. Причините са именно нарушени регламенти, които са в следствие на некоректно подадена информация с цел ощетяване на държавния бюджет, внос на нерегламентирани стоки или такива, които са негодни за употреба. Възможно и такова действие да бъде провокирано и от неплатени митнически такси както и други основания, които дават право на държавните органи да извършат действия, които касаят отнемането на продукти и стоки обект на внос или износ.

Електронно представителство

Фирмите, които са известни като представители осигуряващи митническо агентство използват както вече уточнихме специализиран софтуер, който е свързан с този на Агенция митници. Това е една много съществена стъпка, тъй като преди всичко осигурява бързо, точно и съобразено с изискванията на Агенцията критерии и регламенти за подаването на информация, касаеща стоките обект на внос или износ.

Чрез сайта на Агенция Митници, към които имат делегирани права съответните агенти се подават директно онлайн попълнените изискуеми документи. По този начин се спестява доста време и се свеждат до минимум потенциалните грешки, които евентуално биха били допуснати при попълването на декларации на хартиен носител.

Основно митническото представителство се дели на косвено и пряко. При прякото се делегират права от ваша страна за пълно представителство на митническия агент, а при косвеното упълномощения агент извършва такова от свое име но в чужда полза.